Bạn vẫn có thể bay ở tuổi 36!Cristiano Ronaldo đã tổ chức một thủ môn không đồng nhất bởi thủ môn của đối thủ.

Bạn vẫn có thể bay ở tuổi 36!Cristiano Ronaldo một lần nữa tổ chức một cuộc tấn công vô song của thủ môn của đối thủ.